کیت سنسور پارکینگ جلو


سنسورهای پارکینگ مازراتی در جلوی خودرو که به طور کامل در سپر جلو گرنتوریزمو قرار دارند پارک کردن را بسیار ساده می سازند. این سنسورها با ارسال سیگنال صوتی فضای بین وسیله نقلیه و مانع را مشخص نموده و پارک کردن را آسان وسریع می سازند.