کیت روکش صندلی و فرمان مازراتی


کیت روکش صندلی و فرمان مازراتی به حفاظت و نگهداری محیط داخلی خودرو کمک می کند.

کیت روکش صندلی و فرمان مازراتی از موادی تهیه شده است که به دقت و برای حفظ چرم در طی مقاطع زمانی مراجعه به سرویس یا در طی مدتی که خودرو به مدت طولانی در جایی پارک شده باشد انتخاب شده است.

این کیت از نظر اندازه با صندلی های جلو گرنتوریزمو و کواتروپورته انطباق یافته است. کیت شامل دو روکش صندلی جلو و یک روکش فرمان است.