کیت اضطراری مازراتی


دو نوع کیت اضطراری مازراتی وجود دارد: عادی و مخصوص.

این دو نوع کیت اضطراری که برای تضمین ایمنی در شرایط اضطراری در نظر گرفته شده اند با درج آرم مازراتی روی تک تک قطعات ارائه می شوند

:این کیت شامل موارد زیر می باشد
   مثلث های ایمنی-
   دستکش چرم و جلیقه شبرنگ-
   کیت کامل کمک های اولیه-
   میله های نورانی جهت ایجاد نور شیمیایی-
   جعبه حاوی لامپ و فیوز اضافی-
 
تمام این اجزاء قطعات در کیفی که از مواد ساخت قایق تشکیل شده است تحویل می شوند که آن ها را از تاثیر عناصر جوی محفوظ می دارد
 
:کیت عادی
مثلث ایمنی(با آرم مازراتی)
جلیقه شبرنگ اضطراری(با آرم مازراتی)
دو مشعل شیمیایی
کیت لامپ و فیوز اضافی(با آرم مازراتی)
 
:کیت مخصوص
کیت عادی
دسکش چرمی(با آرم مازراتی)
کیت کامل کمک های اولیه(با آرم مازراتی)
مشعل با دینام (بدون باتری،با آرم مازراتی)