بادگیر مازراتی


بادگیر مازراتی از پیچیدن و چرخش بار در داخل اتاق spyder جلوگیری می کند.

جهت کاهش چرخش بار در قسمت راننده و سرنشین spyder بادگیر مازراتی میله های غلطنده و فضای بین آن ها را می بندد. این سیستم به آسانی نصب می شود و در مواقعی که سقف بسته باشد نیز می توان آن را در جای خود باقی گذاشت. در صورت تا کردن نیز می توان آن را در داخل قاب گذارده ودر محفظه مخصوص آن در صندوق نگه داری کرد.