جاپائی مازراتی


جاپائی مازراتی مخصوص سمت سرنشین منعکس کننده نحوه طراحی جلو پنجره است.

جاپائی آلومینیومی سرنشین مازراتی که برای مدلهای معینی ارائه می شود، منعکس کننده طرح جلو پنجره میباشد و در عین حال، ظاهر اسپرت خودرو را نیز ارتقاء می بخشد.