حاشیه برجسته عقب


این قسمت حالت ظاهری مدل های کوپ و گرن اسپرت را تکمیل می کند.

حاشیه برجسته قسمت نصب مازراتی به عنوان قطعه ای که حالت تهاجمی و سریع خودروهای کوپ و گرن اسپرت را مورد تأیید قرار می دهد، ظاهر اسپرت آنها را نیز افزایش میدهد.

این قطعه بصورت های رنگ شده و فیبرکربنی عرضه می شود.