روکش های آلومینیومی پدال مازراتی


روکش های آلومینیومی پدال مازراتی، تجربه رانندگی بحالت اسپرت را تقویت می کنند
پدال های مسابقه ای با مارک مازراتی دارای طرح جذابی می باشند و به رانندگی اسپرت کمک می کنند . استفاده از آلومینیوم فرآوری شده مخصوص، گریش و اصطکاک مطلوب پاها را ارتقاء بخشیده و ایمنی را افزایش می دهد.

کیت حاوی پدال های مسابقه ای دربر گیرنده پدال های گاز، ترمز و کلاچ است.