media

اطلاعاتی درباره نحوه ساخت مازراتی از موتور تا ازمایش در جاده و..


آلیاژ های کسب

نمونه های مازراتی با استفاده از آلیاژ فلزی خاص ، قالب ریزی می شوند.

mail اطلاعات بیشتر

موتورها

موتورهای مازراتی و فراری کنار یکدیگر در مارانلو تولید میشوند.

mail اطلاعات بیشتر

تولید پوسته بدنه

شکل گیری بدنه های مازراتی با سیستم خاصی در تورین انجام میشود.

mail اطلاعات بیشتر

رنک کاری

خودروهای مازراتی در کارخانه فراری در مارانلو ، ایتالیا نقاشی می شوند.

mail اطلاعات بیشتر

مونتاژ نهائی

خودروها در ناحیه "بدنه کاری" مونتاژ آماده می شوند.

mail اطلاعات بیشتر

تودوزی و کارهای چرمی

فرآیند دباغی چرم پولترونا فرا Poitrona Frau.

mail اطلاعات بیشتر