کف پوش های مازراتی


محفاظت از کف پوش های مازراتی

کف پوش های مازراتی که برای هر مدلی بطور ویژه طراحی می شوند، بگونه ای طراحی می گردند که فرش کف خودرو را حفاظت نمایند. نحوه قرار گرفتن نقاط نصب و مهار آنها بگونه ای است که از لغزیدن آنها جلوگیری می کند و نصب نیز بسیار سریع صورت می گیرد. این مجموعه شامل دو زیرپائی جلو و عقب می باشد که در رنگهای مختلف و متناسب با داخل خودرو عرضه می شود. بخش قطعات نمایندگی مازراتی در کشور شما نیز می توان زیرپائی های مذکور را ارائه دهد.